PPWOW

Katalog usług społecznych

Działania Programu ukierunkowane na pomoc dla starszych osób: 

 • Punkt informacyjny – miejsce gdzie można zgłaszać potrzeby takie jak drobnenaprawy, zakupy, załatwianie spraw w urzędach i inne.
 • Pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem, poprzez wspólne organizowanie tradycyjnych uroczystości, spędzanie czasu na festynach i biesiadach, dniach rodziny.
 • Klub Seniora jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach (sportowe, kulinarne, muzyczne, rękodzielnicze).
 • Spotkania z przedstawicielami służby zdrowia –edukacja w zakresie zdrowego i higienicznego trybu życia.
 • Opieka medyczna i rehabilitacyjna w domu osoby chorej. Ze względu na utrudniony dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej ludzi mieszkających na terenach wiejskich, alternatywę stanowi rozwój usług medycznych wykonywanych w domu pacjenta. Specjalistyczne usługi medyczne oraz rehabilitacyjne, połączone z dojazdem do osób niepełnosprawnych i starszych, byłyby wykonywane regularnie przez profesjonalistów (lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, psycholog) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób objętych opieką.,
 • Dom dziennego pobytu osób starszych, czyli miejsce, z którego mogłyby korzystać na zasadzie spotkań towarzyskich, kółek zainteresowań. Dom zapewniałby również opiekę bezpośrednią i pomoc w rozwiązywaniu codziennych spraw, pomoc psychologiczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną.
 • Usługi transportowe przeznaczone dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych jako odpowiedź na ich indywidualne potrzeby (t.j.: dojazd do przychodni, urzędu i innych instytucji).

Działania Programu ukierunkowane na pomoc dzieciom i młodzieży:
 
 • Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży-nowoczesne, wielofunkcyjne miejsca, w których dzieci i młodzież uzyska wsparcie merytoryczne (nauka języków obcych, nauka obsługi komputera, szkolenia, korepetycje, itp.) i techniczne (sprzęt komputerowy). Miejsca, w których będzie można realizować:
  * zajęcia plastyczno – techniczne,
  * zajęcia muzyczne,
  * gry i zabawy dla dzieci,
  * imprezy kulturalne i edukacyjno – rekreacyjne,
  * wycieczki,
  * zajęcia integracyjne dla osób zdrowych i niepełnosprawnych,
  * zebrania wiejskie.
 • Kluby młodzieżowe, w których podejmowane będą działania pozwalające na integrację społeczną i zawodową.
 • Usługi edukacyjne – kursy, szkolenia oraz inne formy doskonalenia umiejętności samokształcenia, komunikacji oraz radzenia sobie w zmieniającej się rzeczywistości (np.: kursy języków obcych z wykorzystaniem technik multimedialnych, szkolenia informatyczne, itp.).
 • Wiejska kawiarenka internetowa – pełniłaby funkcję usługową (świadczenie i realizacja usług w zakresie społeczeństwa informacyjnego), edukacyjną (oferta szkoleń) oraz informacyjną. Mogłaby służyć także aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, poprzez naukę obsługi komputera i urządzeń biurowych. Może być również punktem informacyjnym dla osób poszukujących pracy.
 • Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z programem zajęć ukierunkowanym na podniesienie wiedzy, umiejętności oraz poznanie innych rejonów kraju i za granicą (dofinansowanie wyjazdów na kolonie i obozy, organizacje półkolonii w miejscu zamieszkania). Te formy mogą również mieć elementy edukacyjne, usamodzielniające.
 • Młodzieżowe grupy ochotniczych straży pożarnych jako: 
  *
  upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań,
  * alternatywna forma spędzania czasu wolnego,
  * współzawodnictwo,
  * nabycie umiejętności współżycia i integrowania się w grupie,
  * nabycie umiejętności współpracy i samopomocy.
 • Korepetycje dla dzieci z ubogich rodzin.
 • Udział w życiu kulturalnym poprzez zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury.
 • Stworzenie bezpiecznych i rozwojowych placów zabaw i wyposażenie ich w urządzenia rekreacyjno – wypoczynkowe (jako element szerszego przedsięwzięcia).
 • Nauka języków obcych, zajęcia z rytmiki, muzyki, plastyki dla dzieci w wieku 4- 10 lat. Dobry start dziecka to jego późniejszy sukces – wspomaganie rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci od najmłodszych lat.

Działania Programu ukierunkowane na pomoc rodzinom: 

 • Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i tradycji poprzez organizację spotkań i warsztatów, na których dorośli będą przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie młodemu pokoleniu.
 • Grupy samopomocowe dla rodzin. Rodziny, borykające się z różnymi problemami: ubóstwem, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo- wychowawczą, stanowiłyby same dla siebie grupę samopomocową. Dodatkowo mogłaby istnieć możliwość korzystania z usług psychologa i terapeuty, dających wsparcie i pomagających w podjęciu prób zmiany sytuacji życiowej.
 • Organizacja klubów samopomocy.
 • Poradnictwo specjalistyczne z zakresu m.in.: prawa, psychologii, terapii uzależnień, pedagogiki szkolnej oraz pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego.
 • Integracja ze środowiskiem poprzez organizowanie festynów, biesiad, warsztatów prowadzonych przez twórców ludowych, koncertów muzyki ludowej, dni rodziny i innych uroczystości.
 • Organizacja konkursów wsi i gospodarstw w celu podniesienia ich estetyki i atrakcyjności oraz przyciągnięcia turystów i inwestorów.
 • Działania instytucji, organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich na rzecz rodzin i ich integracji ze środowiskiem poprzez:
  *
  szkolenia,
  * rekreację, sport i wypoczynek
  * zajęcia kulinarne, muzyczne, artystyczne,
  * propagowanie kultury i tradycji,
  * działania samopomocowe.
 • Opieka dzienna w niepełnym wymiarze czasowym tj. mini przedszkola, gdzie dzieci cztero- i pięcioletnie będą miały zapewnioną opiekę i zajęcia edukacyjne. Angażowanie mieszkańców do pracy w charakterze opiekunek.
 • Uruchomienie punktu wsparcia dla rodzin osób uzależnionych w zakresie doradztwa prawnego i psychologicznego.
 • Punkt poradnictwa prawnego i socjalnego – dostęp do bezpłatnej informacji i poradnictwa prawnego.
 •  Wspomaganie rodzin w zagospodarowaniu czasu wolnego
  *organizacja warsztatów zajęciowych dla dorosłych (łącznie z zabezpieczeniem w niezbędny sprzęt i materiały) prowadzonych przez miejscowych twórców'
  * plenery malarzy, rzeźbiarzy, hafciarek lub muzyków (łącznie z wernisażem i wystawą prac),
  * konkursy,
  * organizacja wyjazdów i pikników,
  * wyjazdy do kina i teatru,
  * organizacja wycieczek weekendowych,
  * dofinansowanie organizowanych przez szkoły festynów rodzinnych,
  * organizacja Dni Rodziny, Dnia Dziecka.
 • Inicjatywy na rzecz wspierania osób dotkniętych przemocą domową.
 • Wykonanie projektu likwidacji barier – dostosowania obiektów użyteczności publicznej gminy dla osób niepełnosprawnych.
 • Zorganizowanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej wraz z programem włączania jej w życie społeczne i publiczne.
 • Zorganizowanie wsparcia dla rodzin z osobą niepełnosprawną.
 • Organizacja grup wsparcia i samopomocy dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Profesjonalne kadry - lepsze jutro
mpips logo baner mir na strone logo wup pfron

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich | tel. +48 91 42 53 608 | e-mail: mkozera@wzp.pl